fbpx

POLITIC? DE CONFIDEN?IALITATE

Prezentul angajament de respectare a confiden?ialit??ii explic? toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i asigur? respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legisla?ia în vigoare, precum ?i de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de c?tre firma mea (denumit? in continuare “Prestator”).

Firma func?ioneaz? fizic, prin fotograful Lauren?iu Nica ?i asocia?ii s?i ?i online, pe www.lnphotography.ro,  paginile de social media asociate (Facebook, Instagram).
Orice prelucrare efectuat? total sau par?ial prin mijloace automatizate, precum ?i prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de eviden?? a datelor sau care sunt destinate s? fac? parte dintr-un sistem de eviden?? a datelor, v? vom asigura c? datele dumneavoastr? sunt:
• prelucrate în mod legal, echitabil ?i transparent
• colectate în scopuri determinate, explicite ?i legitime ?i nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioar? în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ?tiin?ific? sau istoric? ori în scopuri statistice nu este considerat? incompatibil? cu scopurile ini?iale;
• adecvate, relevante ?i limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
• exacte ?i, în cazul în care este necesar, s? fie actualizate vom lua toate m?surile necesare pentru a ne asigura c? datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt ?terse sau rectificate f?r? întârziere;
• p?strate într-o form? care permite identificarea dumneavoastr? pe o perioad? care nu dep??e?te perioada necesar? îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în m?sura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ?tiin?ific? sau istoric? ori în scopuri statistice;
• prelucrate într-un mod care asigur? securitatea adecvat?, inclusiv protec?ia împotriva prelucr?rii neautorizate sau ilegale ?i împotriva pierderii, a distrugerii sau a deterior?rii accidentale, prin luarea de m?suri tehnice sau organizatorice corespunz?toare.
Serviciile noastre sunt dinamice ?i introducem frecvent func?ionalit??i noi, ceea ce poate necesita colectarea de informa?ii noi. În cazul în care colect?m date personale cu diferen?e materiale sau aducem modific?ri materiale modului de utilizare a datelor, v? vom notifica ?i este posibil s? modific?m ?i aceast? politic? de confiden?ialitate.

1. IN CE SCOP VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Scopul principal pentru care proces?m datele dumneavoastr? personale sunt de a asigura c? în?elegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunz?tor, astfel încât rela?ia s? poat? func?iona f?r? probleme ?i s? respecte cerin?ele legale.
Firma v? prelucreaz? datele cu caracter pentru urm?toarele scopuri:
• Oferirea accesului la serviciile site-ului online;
• Încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre;
• Marketing ?i publicitate;
În cazul în care inten?ion?m s? prelucr?m ulterior datele dumneavoastr? cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, v? vom furniza, înainte de aceast? prelucrare ulterioar?, informa?ii privind scopul prelucr?rii ?i orice informa?ii suplimentare relevante solicitate de dumneavoastr? care includ:
• perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili aceast? perioad?;
• existen?a dreptului de a ne solicita în ceea ce prive?te datele cu caracter personal ale dumneavoastr?, accesul la acestea, rectificarea sau ?tergerea acestora sau restric?ionarea prelucr?rii sau a dreptului de a v? opune prelucr?rii, precum ?i a dreptului la portabilitatea datelor;
• atunci când prelucrarea se bazeaz? pe consim??mântul dumneavoastr? pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existen?a dreptului de a v? retrage consim??mântul în orice moment, f?r? a afecta legalitatea prelucr?rii efectuate pe baza consim??mântului înainte de retragerea acestuia;
• dreptul de a depune o plângere în fa?a unei autorit??i de supraveghere;
• dac? furnizarea de date cu caracter personal reprezint? o obliga?ie legal? sau contractual? sau o obliga?ie necesar? pentru încheierea unui contract, precum ?i dac? dumneavoastr? sunte?i obligat s? furniza?i aceste date cu caracter personal ?i care sunt eventualele consecin?e ale nerespect?rii acestei obliga?ii;
• existen?a unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, men?ionat la precum ?i, cel pu?in în cazurile respective, informa?ii pertinente privind logica utilizat? ?i privind importan?a ?i consecin?ele preconizate ale unei astfel de prelucr?ri pentru persoana dumneavoastr?

2. CE BAZA LEGAL? FOLOSIM PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE DUMNEAVOASTRA?
Datele dumneavoastr? cu caracter personal sunt folosite pentru:
• Scopul de oferire a accesului la serviciile site-ului online – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizat? este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b din GDPR);
• Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract la care persoana vizat? este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b din GDPR);
• Scopul de marketing si publicitate – acestea fiind folosite de c?tre noi, in interes legitim (art. 6 (1) f din GDPR);
• Scopul de securitate si paza pentru persoane si pentru bunurile pe care le comercializam – acestea fiind folosite de c?tre noi, in interes legitim (art. 6 (1) f din GDPR).

3. CE TIPURI DE DATE COLECT?M?
Colect?m datele pentru a opera eficient ?i a v? furniza cele mai bune experien?e legate de produsele noastre. Pute?i opta în leg?tur? cu datele pe care le colect?m. Atunci când vi se solicit? s? furniza?i date cu caracter personal, pute?i refuza. În cazul în care alege?i s? nu furniza?i date care sunt necesare pentru a furniza un produs, exist? posibilitatea s? nu pute?i utiliza produsul respectiv.
Pentru fiecare scop al prelucr?rilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastr?, dup? cum urmeaz?:
• Scopul de oferire a accesului la serviciile site-ului online – adresa de email
• Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre – nume, prenume, adresa de email, num?r de telefon, adresa de livrare, date bancare, in anumite cazuri CNP, nr pasaport, data nastere; Netransmiterea acestor informa?ii va face imposibila încheierea unui contract de vânzare intre noi si dumneavoastr?;
• Scopul de marketing si publicitate – nume, prenume, adresa de email, num?r de telefon, date colectate din modulele cookies; Netransmiterea acestor informa?ii va face imposibila oferirea de c?tre noi a unor campanii de marketing personalizate c?tre dumneavoastr?;
Putem combina informa?iile personale cu informa?ii despre tranzac?iile realizate de dumneavoastr? in mediul online ?i în magazine ?i in alte interac?iuni cu noi. De asemenea, putem combina informa?iile personale cu informa?iile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale ?i alte p?r?i ter?e. În plus, dac? alege?i s? v? conecta?i cu contul dumneavoastr? de social media la contul dumneavoastr? de client sau conectarea la contul dumneavoastr? de client din contul dumneavoastr? social media, site-ul social media poate s? v? împ?rt??easc? informa?ii despre utilizarea de c?tre dumneavoastr? a serviciilor, inclusiv informa?ii despre profil, informa?ii despre contactele ?i con?inutul pe care l-a?i vizionat sau l-a?i pl?cut. Consulta?i set?rile de confiden?ialitate ale site-ului de social media pentru a controla modul în care informa?iile dumneavoastr? sunt partajate.

4. CUM V? UTILIZ?M DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate ?i vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom p?stra informa?iile dumneavoastr? pentru perioada în care contul dumneavoastr? este activ, pentru a v? oferi servicii, pentru a fi conforme cu obliga?iile noastre legale sau pentru oricare din scopurile men?ionate mai sus. Accesul la datele personale este strict limitat personalului nostru cât ?i a partenerilor no?tri, conform procedurilor de lucru privitoare la protec?ia datelor.
In principal, va vom folosi informa?iile pentru realizarea urm?toarelor activit??i:
• Pentru a procesa ?i a îndeplini comanda dumneavoastr?, inclusiv prin livrarea produselor c?tre dumneavoastr? sau c?tre alte persoane pe care le desemna?i, inclusiv pentru trimiterea de e-mailuri c?tre dumneavoastr? sau c?tre alte persoane pe care le desemna?i, pentru a confirma starea comenzii dumneavoastr? ?i pentru expediere;
• Pentru a comunica cu dumneavoastr? ?i pentru a v? trimite informa?ii prin e-mail, po?t?, telefon, mesaj text sau alte mijloace despre produsele, serviciile, concursurile ?i promo?iile noastre, inclusiv comunic?rile de marketing despre care credem c? ar putea fi de interes pentru dumneavoastr?;
• Pentru a comunica cu alte persoane utilizând informa?iile de contact pe care le furniza?i, cum ar fi atunci când desemna?i o alt? persoan? ca destinatar al unui mesaj;
• Pentru a v? face experien?a de cump?r?turi mai u?oar?, mai pl?cut? ?i mai eficient?;
• Pentru a aborda problemele ?i a îmbun?t??i produsele, m?rcile, serviciile noastre, precum ?i pentru a dezvolta noi produse ?i servicii;
• Pentru a furniza servicii personalizate consecvente în toate canalele ?i toate brandurile noastre, inclusiv pentru a personaliza reclamele noastre, comunic?rile de marketing, experien?ele de cump?r?turi ?i ofertele promo?ionale;
• Pentru a organiza evenimente locale, promo?ii;
• Pentru a ne ajuta s? aflam mai multe despre preferin?ele dumneavoastr? de cump?r?turi;
• Pentru a preveni, detecta, atenua ?i investiga frauda, înc?lc?rile de securitate ?i activit??ile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale;
• Pentru a ne pune în aplicare termenii de utilizare sau alte politici;
• Considerând c? este necesar sau potrivit pentru a proteja drepturile, proprietatea, siguran?a ?i securitatea companiei, angaja?ilor, clien?ilor ?i altora;
• Dup? cum credem c? este necesar sau adecvat conform legii aplicabile, s? r?spundem solicit?rilor din partea autorit??ilor guvernamentale ?i s? ne conform?m procesului legal.

5. CÂT V? STOC?M DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Stoc?m datele dumneavoastr? cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele ?i a desf??ura tranzac?iile pe care le-a?i solicitat sau în alte scopuri esen?iale, precum respectarea obliga?iilor legale, solu?ionarea disputelor ?i implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesit??i pot varia în func?ie de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de reten?ie pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de reten?ie cuprind:
• men?inerea ?i îmbun?t??irea performan?ei produselor, men?inerea în siguran?? a sistemelor noastre ?i men?inerea de înregistr?ri de business ?i financiare corespunz?toare;
• perioada pentru care dumneavoastr? v-a?i exprimat consim??mântul sau pân? când v? exprima?i inten?ia într-una din modalit??ile prev?zute în prezenta politic? de a nu le mai p?stra;
• Dac? datele dumneavoastr? sunt considerate sensibile, atunci vor fi stocate pe o perioada mai scurt?;
• Situa?ia în care o lege prevede obligativitatea reten?iei datelor personale, pentru men?inerea datelor relevante pentru o investiga?ie sau date care trebuie s? fie p?strate în cazul unui litigiu.

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastr? cu caracter personal difer? in func?ie de scopul pentru care sunt utilizate, dup? cum urmeaz?:
• Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre – pentru o perioada de 5 ani.
• Scopul de marketing si publicitate – pe perioada existentei contului dumneavoastr? online cat si pentru o perioada de 2 ani dup? închiderea acestuia sau pana in momentul in care obiecta?i interesul nostru legitim cu privire la aceasta prelucrare;

6. UNDE V? TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?
Datele dumneavoastr? cu caracter personal pot fi prelucrate si de c?tre al?i colaboratori al?turi de care a?i decis s? lucra?i sau v? dori?i s? lucra?i:
• P?r?ile contractante ale Prestatorului, care au calitatea de operator asociat, pentru îndeplinirea unor servicii externalizare acestora;
• Autorit??ile statului pe baza competentelor acestora prev?zute de legea aplicabila;
• Atunci când furniza?i informa?ii personale uneia dintre m?rcile noastre este posibil s? împ?rt??im acele informa?ii cu celelalte m?rci ale noastre;
• Informa?iile dumneavoastr? personale pot fi dezv?luite în leg?tur? cu activitatea dumneavoastr? de partajare social?, cum ar fi dac? v? conecta?i la contul dumneavoastr? de client din contul dumneavoastr? social media. Conectând contul dumneavoastr? de client ?i contul dumneavoastr? social media, ne autoriza?i s? împ?rt??im informa?ii cu furnizorul dumneavoastr? de social media ?i în?elege?i c? utilizarea informa?iilor pe care le împ?rt??im va fi guvernat? de politica de confiden?ialitate a site-ului social media;
• Putem împ?rt??i informa?iile dumneavoastr? furnizorilor no?tri de servicii care gestioneaz? informa?iile despre clien?i ?i care efectueaz? servicii în numele nostru, cum ar fi realizarea de promo?ii, trimiterea de mesaje c?tre clien?i, efectuarea de sondaje etc. Nu am autorizat niciunul dintre ace?ti furnizori de servicii s? fac? alte opera?iuni cu informa?iile dumneavoastr?;
• Este posibil s? împ?rt??im informa?ii despre dumneavoastr? dac? este necesar sau potrivit, în bun? credin??, pentru a respecta legile sau reglement?rile sau pentru a r?spunde unei cita?ii valabile, unei ordini sau unei cereri guvernamentale sau pentru a proteja opera?iunile, confiden?ialitatea, siguran?a, proprietatea sau drepturile Operatorului;
• Informa?iile pe care ni le autoriza?i s? le dezv?luim prin programul de fidelitate sau programul de loialitate c?tre ter?e p?r?i pot include data ?i suma achizi?iei dumneavoastr? ?i pot include, de asemenea, numele dumneavoastr? ?i alte informa?ii pe care ni le-a?i cerut s? le furniz?m. Re?ine?i c? odat? ce dezv?luim aceste informa?ii, partenerii no?tri le pot utiliza ?i le pot distribui altor persoane în conformitate cu politica lor de confiden?ialitate. Ar trebui s? revizui?i cu aten?ie aceste politici, deoarece nu avem control asupra lor;

7. CUM ALEG CE PROMOTII PRIMESC?
Societatea ?i m?rcile noastre doresc s? comunice cu dumneavoastr? numai dac? dori?i s? auzi?i de la noi. Dac? prefera?i s? nu primi?i informa?ii promo?ionale, cum ar fi informa?ii despre oferte speciale ?i evenimente de vânz?ri, din una sau mai multe m?rci, pute?i s? ne anun?a?i prin contactarea serviciului nostru pentru clien?i, a?a cum este descris în sec?iunea intitulat? “CONTACT” de pe site-ul www.lnphotography.ro/contact
8. CUM PROTEJ?M DATELE COPIILOR?
Suntem preocupa?i de intimitatea ?i siguran?a copiilor atunci când folosesc Internetul. Nu vom cere niciodat? cu bun? ?tiin?? informa?ii on-line de identificare personal? de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani f?r? consim??mântul parental verificabil. Site-urile noastre sunt site-uri generale de public ?i nu sunt vizate sau destinate copiilor.

9. CE SE ÎNTÂMPL? DAC? FOLOSESC DIFERITE DISPOZITIVE PENTRU A VIZITA SITE-UL?
Pentru a v? oferi o experien?? de cump?r?turi mai eficient? ?i mai convenabil?, este posibil s? ave?i acces la diverse con?inuturi sau s? v? conecta?i la contul dumneavoastr? din mai multe dispozitive diferite. Dac? utiliza?i diferite dispozitive (cum ar fi computerul de acas?, laptopul, dispozitivul mobil ?i / sau un dispozitiv inteligent de asisten?? personal?) pentru a accesa site-ul nostru ?i / sau pentru a plasa o tranzac?ie sau a solicita servicii de la unul dintre brandurile noastre, aplica?iile va pot asocia personal cu fiecare dintre dispozitivele dumneavoastr?
Informa?iile pe care le-am colectat de la diferitele dumneavoastr? dispozitive pot fi combinate cu alte informa?ii pe care ni le-a?i furnizat, inclusiv detalii despre: informa?ii salvate în contul dumneavoastr? de client; istoricul tranzac?iilor cu m?rcile noastre; cum folosi?i site-ul ?i serviciile noastre; produsele pe care le vizualiza?i sau servicii ?i caracteristici sau tehnologii in-store în care alege?i s? interac?iona?i. Putem folosi astfel de informa?ii pentru a v? oferi experien?e mai adaptate ?i servicii ?i experien?e coerente pe toate dispozitivele dumneavoastr?, dup? cum se explic? în aceast? politica de confiden?ialitate. De asemenea, putem utiliza aceste informa?ii pentru a preveni frauda, cum ar fi identificarea momentului acces?rii contului dumneavoastr? de pe un dispozitiv necunoscut sau furnizarea de oferte personalizate sau publicitate bazate pe utilizarea fiec?rui dispozitiv ?i interac?iunile cu m?rcile, serviciile ?i ofertele noastre. Consulta?i Politica de Cookies pentru a afla cum pute?i exercita op?iunile privind urm?rirea bazat? pe cookie pentru a afla mai multe despre dumneavoastr? alegerile privind publicitatea online.

10. CE ALTFEL DE DATE MAI COLECT?M?
Website-ul nostru utilizeaz? cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bun? experien?? pentru dumneavoastr? ?i pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urm?ri utilizarea de c?tre client în cadrul website-ului ?i pentru a colecta informa?ii demografice despre baza de utilizatori ca ?i întreg. Cookie-urile sunt mici fi?iere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urm?ri modul de utilizare ?i a înregistra preferin?ele. Cookie-urile noastre NU con?in informa?ii care pot identifica persoane. Colect?m anumite informa?ii automatizat prin utilizarea cookie-urilor ?i tehnologiilor de urm?rire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referin?e/ie?iri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora ?i/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu ?i a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dac? utilizatorul decide s? dezactiveze cookie-urile aceast? ac?iune va determina o limitare a anumitor caracteristici ?i func?ii în website-ul ?i serviciile noastre.

11. CUM SUNT UTILIZATE INFORMA?IILE MELE PENTRU PUBLICITATEA COMPORTAMENTAL? ?I CE OP?IUNI AM?
Lucr?m, de asemenea, cu companii ter?e care utilizeaz? tehnologiile de urm?rire (inclusiv cookie-urile ?i etichetele pixelilor) pe site-urile noastre pentru a oferi publicitate personalizat? în numele nostru ?i în numele altor agen?i de publicitate de pe Internet. Aceste companii pot colecta informa?ii în timp despre activitatea dumneavoastr? pe site-urile noastre ?i pe alte site-uri, precum ?i despre interac?iunea dumneavoastr? cu publicitatea noastr? ?i cu alte comunic?ri ?i folosesc aceste informa?ii pentru a determina ce anun?uri vede?i pe site-urile ?i aplica?iile ter?? parte. Aceste tehnologii ?i informa?iile colectate despre dumneavoastr? pot fi de asemenea utilizate pentru a v? urm?ri activitatea pe mai multe dispozitive. Re?ine?i c?, indiferent dac? renun?a?i la ele, aceste tehnologii de urm?rire pot s? colecteze în continuare date ?i ve?i vedea în continuare anun?uri, dar acestea nu vor fi direc?ionate pe baza informa?iilor colectate prin intermediul acestor tehnologii de urm?rire.

12. CE M?SURI DE SECURITATE AM ADOPTAT?
Va garantam faptul ca prelucrarea datelor dumneavoastr? se realizeaz? in condi?ii de legitimitate, implementând totodat? masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrit??ii si confiden?ialit??ii datelor conform Regulamentului.
Societatea are implementata o politica de securitate a datelor cu caracter personal, care este confiden?ial? din motive de securitate. Va asiguram de faptul ca prelucrarea datelor dumneavoastr? este realizata de personal instruit in acest sens, la cele mai înalte standarde de confiden?ialitate.
Facem tot posibilul pentru a v? oferi o experien?? de colaborare sigur? ?i convenabil?. Avem anumite garan?ii fizice, electronice, contractuale ?i manageriale pentru a va ajuta la protejarea securit??ii ?i confiden?ialit??ii informa?iilor dumneavoastr? personale.
Când introduce?i informa?iile dumneavoastr? personale pe site-urile noastre, folosim tehnologia de criptare pentru a v? proteja informa?iile pe m?sur? ce acestea ne sunt transmise.

13. CE ESTE PHISHING-UL?
“Phishing” este o în?el?torie conceput? pentru a v? fura informa?iile personale. Dac? primi?i un e-mail care pare c? este de la noi, care v? solicit? informa?ii personale, nu r?spunde?i. Nu v? vom solicita niciodat? parola, numele de utilizator, informa?iile despre cartea de credit sau alte informa?ii personale prin e-mail.

14. CE LINKURI CATRE ALTE SITE-URI AVEM?
Site-urile noastre pot con?ine linkuri c?tre alte site-uri, care pot avea politici de confiden?ialitate care difer? de cele proprii. Nu suntem responsabili pentru con?inutul sau practicile unui site legat. V? recomand?m s? examina?i politica de confiden?ialitate a oric?rui site pe care îl accesa?i prin site-urile noastre.

15. CUM ACCESATI SAU SCHIMBATI INFORMATIILE PE CARE NI LE-ATI TRANSMIS?
Ne pute?i solicita s? v? actualiz?m informa?iile personale contactând-ne, a?a cum este descris în sec?iunea intitulat? “Contact?”, de mai jos. Re?ine?i c? orice solicitare de actualizare a informa?iilor dumneavoastr? personale poate dura pân? la 10 zile lucratoare pentru solicitarea dumneavoastr? prin e-mail ?i pentru 6-8 s?pt?mâni pentru solicitarea dumneavoastr? prin serviciile po?tale clasice.

16. CUM NE PUTETI CONTACTA?
Pentru întreb?ri referitoare la politica de confiden?ialitate, pentru a face alegeri privind primirea de comunic?ri promo?ionale, pentru a v? actualiza informa?iile personale pute?i contacta oricare dintre m?rcile noastre prin e-mail, telefon sau e-mail.

17. CE DREPTURI AVETI?
Conform legisla?iei referitoare la protec?ia datelor cu caracter personal, beneficia?i de urm?toarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ?tergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restric?ionarea prelucr?rii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozi?ie, precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri.
Pentru detalii suplimentare cu privire la activit??ile de prelucrare efectuate, de c?tre firma mea, precum si cu privire la drepturile de care beneficia?i in acest context, va rugam sa va adresa?i printr-o cerere in format electronic, prin e-mail c?tre contact@laurentiunica.ro.
Solicitarea dumneavoastr? va fi analizat? si vi se va r?spunde in termen de 30 zile de la primirea solicit?rii de c?tre Operator. In cazul in care este vorba de cereri complexe sau foarte numeroase, acest termen se poate prelungi cu doua luni.
In egala m?sur?, ave?i dreptul sa va adresa?i c?tre Autoritatea de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod po?tal 010336, Bucure?ti, sub forma unei adrese scrise, la sediul institu?iei sau prin e-mail la adresa anspdcp@dataprotection.ro De asemenea, v? este recunoscut dreptul de a v? adresa justi?iei pentru ap?rarea oric?ror drepturi garantate de legisla?ia aplicabila in domeniul protec?iei datelor cu caracter personal, care au fost înc?lcate.
De asemenea, ave?i posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protec?ia Datelor la urm?toarea adresa de e-mail: contact@laurentiunica.ro

Datele dumneavoastr? nu vor fi transferate in str?in?tate. In cazul in care datele dvs. vor fi transferate c?tre alte societ??i / entit??i din alte tari înafara UE/EEA, ve?i fi informat in acest sens.

18. CUM FOLOSIM IMAGINILE VOASTRE?

Fotografiile ?i film?rile sunt folosite în scop de marketing pe site-ul www.lnphotography.ro,  pe site-urile de socializare asociate (facebook, pinterest, instagram), în concursuri foto, la produse printate, pentru materiale promo?ionale ?i de prezentare. În cazul în care nu dori?i folosirea uneia sau a mai multor imagini, v? rog s? ne transmite?i în scris pe adresa de e-mail contact@laurentiunica.ro